Συμμετοχή του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή του ΙΜΟ, Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στο συνέδριο του Economist Impact στην Αθήνα με θέμα «Ευρώπη: Η νέα εποχή για τις δεξιότητες – Ελλάδα: Η ανθρώπινη δυναμική στο νέο χώρο εργασίας και κοινωνία»

Για ολιστική προσέγγιση με σταδιακά μέτρα και κατάλληλη καθοδήγηση στην προσέλκυση και εκπαίδευση των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του ΙΜΟ, Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης στο forum του Economist Impact με θέμα την νέα εποχή στις επαγγελματικές δεξιότητες στην γαλάζια οικονομία.

«Η επαγγελματική κατάρτιση και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι βασικά στοιχεία της μπλε, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταβούν σε νέες θέσεις εργασίας σε πράσινες και ψηφιακές βιομηχανίες, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακές υπηρεσίες και πράσινη κατασκευή, ψάρεμα κ.λπ. Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως ανάπτυξη λογισμικού, ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση. Οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταβούν σε νέους ρόλους στην πράσινη και ψηφιακή μπλε οικονομία, όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, την ανάπτυξη ιστού και τη διαχείριση ψηφιακών έργων. Επιπλέον, η επαγγελματική κατάρτιση και οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταβούν σε νέους ρόλους στην πράσινη οικονομία, όπως η πράσινη μηχανική, η βιώσιμη γεωργία, οι πράσινες κατασκευές και η ναυτιλία, αλλά και να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο σε όλους τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων ο τουρισμός» ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισαγωγική του παρέμβαση.

Ως σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε την ενημέρωση του Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων που υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση, που συνδέεται με μια κατάλληλη πολιτική αξιολόγησης και κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ικανότητας.

«Αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας μιας ταξινόμησης πράσινων και μπλε ικανοτήτων πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε το πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ικανοτήτων για όλα τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης. με έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες καθώς και σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές. Μια παρέμβαση για την προώθηση των ψηφιακών και STEM δεξιοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση απαιτεί τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με όλες αυτές τις καινοτόμες δεξιότητες. Επιπλέον, η προαναφερθείσα προαγωγή δεν μπορεί να περιοριστεί στο μορφωτικό επίπεδο, αλλά πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τα εφαρμοσμένα τεχνικά επαγγέλματα και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος υποστηρίζει την ανάπτυξη της γαλάζιας και πράσινης οικονομίας και παρέχει κίνητρα για την απόκτηση απαιτούμενα προσόντα» πρόσθεσε.

Σε ο,τι αφορά τα μέτρα που αφορούν την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων σε αυτά τα επαγγέλματα και των εργαζομένων που επιθυμούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης σημείωσε όπως «αυτή η συνολική προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας με την ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάλυση των απόψεων και προτάσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα υπό αυτή την έννοια, σε όλες τις βαθμίδες, με κατάλληλη εκστρατεία, ώστε να προσελκύονται νέοι σε επαγγέλματα που διασφαλίζουν την απασχολησιμότητα. Σε αυτή τη διαδικασία, απαιτείται μια πιο εγκάρσια και διεπιστημονική προσέγγιση για να δοθεί η κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών συστημάτων ως παρόχων περισσότερων ευκαιριών για κάθετη και οριζόντια κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να βελτιωθεί η ευελιξία του»